top of page

Terms and Conditions

On this page, you'll find the terms and conditions. These are the rules that apply to the services and/or products I offer.

1. Definities
1.1 Algemene voorwaarden: Aw: Auteurswet 1912
1.2 Fotograaf: de fotograaf/persoon die de foto’s maakt, eigenaar van bedrijf MeinteHoll
1.3 Klant: persoon/bedrijf waar de service/het product voor wordt aangeboden.

1.4 Levertijd: de aangewezen tijd waarmee de service/ product wordt aangeleverd.
1.5 Fotografische werken: het uiteindelijke product wat aangeleverd wordt.

 

2. Offerte, factuur, betaling en vergoeding
2.1 Offerte is vrijblijvend tenzij is aangegeven. De Fotograaf heeft het recht om de offerte na een aangegeven hoeveelheid dagen nog aan te passen.
2.2 Betaling dient te gebeuren binnen afgesproken aantal dagen na factuurdatum. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de besproken aantal dagen heeft ontvangen, is de Klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

2.3 Indien de Klant in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
2.4 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

 

3. Toepassing
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 

4. Levering
4.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd met goed overleg en op een door beide overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant. Indien er geen Levertijd is afgesproken wordt die door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijke afgesproken vergoeding met ten minste 50% te verhogen.

 

 

5. Klachten
5.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Klant zou leiden.

 


6. Bezit/eigendom beelddragers, auteursrecht en inbreuk op auteursrecht
6.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.
6.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een

inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
6.3 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 

7. Opdracht
7.1 De Klant moet tijdig (voor de opdracht) specifieke verzoeken schriftelijk aan de Fotograaf doorgeven. De Fotograaf zal de opdracht op zijn eigen technische en creatieve manier uitvoeren, maar zal proberen om rekening te houden met de specifieke wensen van de Klant.

7.2 De opdracht is altijd gebaseerd op inzet en inspanning van de Fotograaf, en niet op het behalen van een specifiek resultaat.

7.3 Als de Klant om welke reden dan ook veranderingen aanbrengt in de oorspronkelijke opdracht, moet de Klant de extra kosten betalen en akkoord gaan met een aparte offerte voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.

7.4 Als de Klant de opdracht op enig moment om welke reden dan ook annuleert, heeft de Fotograaf recht op de afgesproken vergoeding.

 

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een werk dat door de Fotograaf gemaakt voor de Klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur door de Fotograaf is omschreven.

8.2 Het is de Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 

 

9. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van de Fotograaf moet duidelijk worden vermeld bij gebruik van Fotografisch werk. Of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie worden opgenomen.

 

 

10. Aansprakelijkheid fotograaf en rechten van derden

10.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die door de klant is ontstaan tenzij er sprake is van schuld of opzet van de Fotograaf.

10.2 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

 

11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam

bottom of page